ENEELVLT
     
 

UNESCO RAHVUSLIKUD KOMISJONID

195 UNESCO liikmesriiki on loonud vastavalt UNESCO põhikirja VII artiklile UNESCO rahvusliku komisjoni. Rahvuslike komisjonide eesmärgiks on koordineerida oma maa riiklike ja valitsusväliste organisatsioonide tööd UNESCO raames.

Balti riikide UNESCO rahvuslikud komisjonid teevad tihedat koostööd nii omavahel kui teiste UNESCO rahvuslike komisjonidega oma regioonis, näiteks Poola, Valgevene, Kaukaasia riikide ja Põhjamaadega. Ühiseid tegevusi leidub nii bioeetika, kultuuri, UNESCO ühendkoolide kui materiaalse ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas.

Eesti ühines UNESCOga 14. oktoobril 1991. UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon moodustati Vabariigi Valitsuse korraldusega 17. augustil 1992. Alates 1999. a tegutseb UNESCO ERK sihtasutuse vormis. UNESCO ERK on ühenduslüliks ja koordineerijaks UNESCO peakorteri ja UNESCO tegevusega seotud isikute ja asutuste vahel Eestis.

2007.a muudeti UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni struktuuri. Tegevusse asus 7-liikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad erinevate ministeeriumide ja Muinsuskaitseameti esindajad. Uue struktuuriüksusena toetab nõukogu 20-liikmeline ekspertidest koosnev nõukoda, mis nõustab nii nõukogu kui sekretariaati UNESCO tegevusvaldkondadega haakuvates küsimustes. UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni esimees on professor Kristin Kuutma. Sekretariaadis töötab kolm inimest ja selle juhataja on Marika Valk. (www.unesco.ee)

Läti ühines UNESCOga 14. oktoobril 1991. UNESCO Läti Rahvuslik Komisjon loodi 1992.a. Vastavalt Läti Vabariigi valitsuse poolt 1994.a vastu võetud põhikirjale koosneb UNESCO Läti Rahvuslik Komisjon 17 liikmest, kes esindavad riigiasutusi ja valitsusväliseid organisatsioone. Rahvusliku komisjoni igapäevast tööd korraldab sekretariaat. UNESCO Läti Rahvusliku Komisjoni president on Läti Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilks. Peasekretär on Dagnija Baltina.

UNESCO Läti Rahvuslik Komisjon on oma asutamisest saadik toiminud eduka ühenduslülina UNESCO kui globaalse organisatsiooni ja Läti ühiskonna vahel hariduse, teaduse, kultuuri, kommunikatsiooni ja informatsiooni valdkonnas. Sõltumatu organisatsioonina koordineerib rahvuslik komisjon UNESCO programmide elluviimist Lätis ning seisab hea Läti osalemise eest globaalsetes algatustes ja rahvusvahelises koostöös. Rahvuslik komisjon on osalenud nõustamistegevuses Läti ekspertide ja spetsialistide kaasamise kaudu ning soodustanud interdistsiplinaarsust ja koostööd erinevate sektorite vahel.   (www.unesco.lv)

Leedu ühines UNESCOga 7.oktoobril 1991. Leedu UNESCO Rahvuslik Komisjon asutati 20. oktoobril 1992. Komisjoni kuulub 25 liiget, kes esindavad parlamenti, UNESCO tegevusvaldkondadega haakuvaid ministeeriume, riigiasutusi ja valitsusväliseid organisatsioone. Komisjoni peaassamblee koguneb kord aastas. Rahvusliku komisjoni esimees on prof. Romas Pakalnis. Peasekretär on Marija Drėmaitė.

UNESCO Leedu rahvusliku komisjoni otsuseid viib ellu komisjoni sekretariaat. Sekretariaat tegeleb UNESCO ideede, programmide ja projektide tutvustamise ja rakendamisega Leedus ning teeb koostööd teiste rahvuslike komisjonidega kultuuri, teaduse, informatsiooni ja kommunikatsiooni valdkonnas, korraldab kunstinäitusi, suvekoole koolilastele, rahvusvahelisi konverentse ja seminare ning annab välja raamatuid.  (www.unesco.lt)