ENEELVLT
     
 

BALTIJOS ŠALIŲ NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS

 

Šiandieną visose 195 UNESCO šalyse dirba nacionalinės UNESCO komisijos, kurias valstybės įsteigė vadovaujantis UNESCO Konstitucija. Šių nacionalinių institucijų tikslas – būti patikimu savo šalies vyriausybinių ir visuomeninių organizacijų tarpininku su UNESCO organizacija.

 

Baltijos šalių nacionalinės UNESCO komisijos glaudžiai bendradarbiauja su kaimyninių šalių nacionalinėmis UNESCO komisijomis visose UNESCO veiklos srityse.

 

ESTIJA

 

UNESCO nare Estija tapo 1991 m. spalio mėn., o 1992 m. rugpjūčio 17 d. buvo įsteigta Estijos nacionalinė UNESCO komisija. 1999 m. Estijos nacionalinė UNESCO komisija buvo reorganizuota į fondą. Estijos nacionalinė UNESCO komisija koordinuoja UNESCO ir nacionalinių institucijų, vyriausybinių ir visuomeninių organizacijų bei privačių asmenų, susijusių su UNESCO veikla, santykius.

 

Nuo 2007 m. Estijos nacionalinę UNESCO komisiją sudaro 7 asmenų Priežiūros taryba, kurios sudėtyje - įvairių ministerijų bei Nacionalinės paveldo tarybos atstovai, valdantys fondą. Dvidešimt įvairių sričių atstovų sudaro Patariamąjį komitetą. Komitetas teikia pasiūlymus Priežiūros tarybai ir Estijos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui dėl veiklos, susijusios su UNESCO. Estijos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkė yra prof. dr. Kristin Kuutma. Trijų asmenų sekretoriatui vadovauja generalinė sekretorė Marika Valk (www.unesco.ee).

 

LATVIJA

 

UNESCO šalimi nare Latvija tapo 1991 m. spalio 14 d. Latvijos nacionalinė UNESCO komisija buvo įsteigta 1992 m. Vadovaujantis Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos konstitucija, kurią priėmė Ministrų kabinetas 1994 m., Latvijos nacionalinę UNESCO komisiją sudaro 17 narių, atstovaujančių vyriausybines ir visuomenines institucijas. Kasdieninę Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos veiklą organizuoja sekretoriatas. Šiuo metu Latvijos nacionalinė UNESCO komisijos pirmininkas yra Latvijos nacionalinės bibliotekos direktorius Andris Vilks. Generalinė sekretorė - Dagnija Baltina.

 

Nuo pat įkūrimo Latvijos nacionalinė UNESCO komisija sėkmingai organizuoja Latvijos visuomenės ir UNESCO bendradarbiavimą švietimo, mokslo, komunikacijos ir informacijos srityse. Būdama nepriklausoma institucija, siūlydama politinius sprendimus, Latvijos nacionalinė UNESCO komisija aktyviai dalyvauja įgyvendindama Latvijoje UNESCO programas, remia ir propaguoja Latvijos iniciatyvas bei veiklą visame pasaulyje, stiprina Latvijos ekspertų bei specialistų intelektualinius gebėjimus ir skatina įvairiapusį bendradarbiavimą (www.unesco.lv).

 

LIETUVA

 

Lietuva UNESCO nare tapo 1991 m. spalio 7 d., o 1992 m. spalio 20 d. buvo įkurta Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją sudaro 25 nariai: Lietuvos Respublikos Seimo, ministerijų, tiesiogiai susijusių su UNESCO tikslais, vyriausybinių ir visuomeninių, nacionalinių organizacijų atstovai. Nacionalinės komisijos generalinė konferencija vyksta kartą per metus. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas yra dr. Romas Pakalnis, generalinė sekretorė – Marija Drėmaitė.

 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sprendimus įgyvendina sekretoriatas, kuris vaisingai bendradarbiauja su UNESCO, įgyvendindamas šios organizacijos idėjas, programas ir projektus. Sekretoriatas užtikrina bendradarbiavimą su kitų valstybių nacionalinėmis komisijomis kultūros, mokslo, informacijos - komunikacijos, parodų, knygų leidybos, moksleivių vasaros stovyklų, tarptautinių konferencijų, seminarų ir kt. srityse (www.unesco.lt).