ENEELVLT
     
 

UNESCO NACIONĀLĀS KOMISIJAS

UNESCO Nacionālās komisijas ir valstu izveidotas iestādes 195 UNESCO dalībvalstīs, kuras veidotas saskaņā ar UNESCO Konstitūcijas 7.pantu ar mērķi saistīt valsts un nevalstisko institūciju darbību ar organizācijas darbu.

Baltijas valstu UNESCO Nacionālās komisijas cieši sadarbojas savā starpā, kā arī tās aktīvi sadarbojas ar savu kaimiņvalstu komisijām Polijā, Baltkrievijā, Kaukāza un Ziemeļvalstīs bioētikas, kultūras, ASPnet projekta, pasaules dabas mantojuma un nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības un pārvaldības jomā u.c.

Igaunija kļuva par UNESCO dalībvalsti 1991.gada 14.oktobrī. UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija tika izveidota ar Igaunijas valdības rīkojumu 1992.gada 17.augustā. 1999.gadā UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija tika reorganizēta par nodibinājumu. UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija kalpo par saikni un koordinācijas iestādi starp UNESCO un nacionālajām institūcijām un organizācijām, kā valsts, tā arī nevalstiskajām, kā arī privātpersonām, kuru darbs ir saistīts ar UNESCO darbību.

Kopš 2007.gada UNESCO Igaunijas Nacionālās komisijas struktūrā ir Uzraudzības padome no 7 locekļiem, kura apvieno vairāku ministriju pārstāvjus, un Nacionālā mantojuma padome, kas uzrauga komisijas darbu, un plaša Konsultatīvā komiteja no 20 locekļiem, kas piedāvā Uzraudzības padomei un komisijas Sekretariātam ekspertu vērtējumus jautājumos, kuri ir saistīti ar UNESCO aktivitātēm. Nacionālās komisijas priekšsēdētājs ir profesore Dr. Kristīna Kūtmā (Kristin Kuutma). Sekretariātu, kas sastāv no 3 darbiniekiem, vada ģenerālsekretāre Marika Valk (www.unesco.ee).

Latvija kļuva par UNESCO dalībvalsti 1991.gada 14.oktobrī. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija tika izveidota 1992.gadā. Saskaņā ar tās Satversmi, kuru LR Saeima pieņēma 1994.gadā, Nacionālās komisijas locekļi ir 17, kas šobrīd pārstāv valstiskās un nevalstiskās organizācijas. Komisijas ikdienas darbu organizē Sekretariāts. Nacionālās komisijas prezidents ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, ģenerālsekretāre ir Dagnija Baltiņa.

Kopš tās dibināšanas UNESCO Latvijas Nacionālā komisija veiksmīgi kalpo par instrumentu, kas apvieno UNESCO kā globālu organizāciju un Latvijas sabiedrību izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā. Nacionālā komisija kā neatkarīga valsts iestāde koordinē UNESCO galveno programmu īstenošanu nacionālajā līmenī, kā arī nodrošina Latvijas līdzdalību un devumu globālajām iniciatīvām un aktivitātēm visā pasaulē. Īstenojot padomdevēja funkcijas politikā, Nacionālā komisija ir būtiska institūcija, kas veicina Latvijas ekspertu un speciālistu ietekmi lēmumu pieņemšanā un starpdisciplināro un starpsektorālo sadarbību Latvijā (www.unesco.lv).

Lietuva kļuva par UNESCO dalībvalsti 1991.gada 7.oktobrī. UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija tika izveidota 1992.gada 20.oktobrī. UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija sastāv no 25 locekļiem, kas pārstāv Lietuvas parlamentu, ministrijas, kuras ir tieši iesaistītas UNESCO darbības jomās, valsts un nevalstiskās organizācijas. Komisijas Ģenerālkonference sanāk kopā reizi gadā. Nacionālās komisijas priekšsēdētājs ir prof. Romas Pakalnis. Ģenerālsekretāre ir Marija Drėmaitė.

Lietuvas Nacionālās komisijas lēmumus sagatavo komisijas Sekretariāts. Tas produktīvi strādā, lai īstenotu UNESCO idejas, programmas un projektus Lietuvā, un aktīvi realizē sadarbību ar citām nacionālajām komisijām kultūras, zinātnes, komunikāciju un informācijas jomā, tai skaitā publicējot grāmatas, rīkojot mākslas izstādes, skolēnu vasaras skolas, starptautiskas konferences un seminārus u.c. (www.unesco.lt).