ENEELVLT
     
 

"PASAULES ATMIŅAS" NACIONĀLĀS KOMITEJAS

„Pasaules atmiņas" Igaunijas Nacionālā komiteja

Igaunija nav veidojusi „Pasaules atmiņas" Nacionālo komiteju kā atsevišķu vienību. 1999.gadā tika nodibināta Bibliotēku, arhīvu un muzeju kultūras mantojuma padome (ECP) kā padomdevēja iestāde pie Kultūras ministrijas. Tās galvenais mērķis ir noteikt sadarbības jomas starp muzejiem, arhīviem un bibliotēkām, nodrošināt šo sadarbību un izvēlēties piemērotus veidus dokumentārā mantojuma saglabāšanas aktivitātēm.

UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija produktīvi sadarbojas ar ECP nacionālajā līmenī. Kopš 2000.gada ECP ir iesaistījusies „Pasaules atmiņas" programmas īstenošanai valsts līmenī dokumentārā mantojuma saglabāšanas jautājumos.

Pēc 2005.gada izmaiņām ECP Statūtos, Padomes oficiālā funkcija ir nodarboties ar dokumentārā mantojuma saglabāšanas jautājumiem „Pasaules atmiņas" programmas ietvaros Igaunijā, kā arī Padome īsteno „Pasaules atmiņas" Nacionālās komitejas funkcijas.

ECP priekšsēdētājs ir Ille Juka (Ylle Jukk), kas pārstāv Igaunijas Nacionālā mantojuma padomi (ylle.jukk@muinas.ee). Kontaktpersona „Pasaules atmiņas" jautājumos ir Mari Sīnera (Mari Siiner) no Igaunijas Nacionālās bibliotēkas (msiiner@nlib.ee).

„Pasaules atmiņas" Latvijas Nacionālā komiteja

„Pasaules atmiņas" Latvijas Nacionālā komiteja tika izveidota ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas lēmumu 2001.gadā. Komiteja sastāv no profesionāliem ekspertiem, kas pārstāv nozīmīgākās Latvijas atmiņas institūcijas - bibliotēkas, arhīvus, muzejus, akadēmiskās iestādes. Komiteja ietver arī ekspertus no informācijas tehnoloģiju jomas, kura ir cieši saistīta ar vienu no mūsdienu izaicinājumiem Latvijas atmiņas institūciju pastāvēšanā - digitalizāciju.

Pirmais „Pasaules atmiņas" Latvijas Nacionālās komitejas nozīmīgais devums bija nominācijas „Dainu skapis" iesniegšana „Pasaules atmiņas" Starptautiskajā reģistrā. „Dainu skapis" tika iekļauts šajā reģistrā 2001.gadā.

2007.gadā Latvijas atmiņas institūciju pārstāvji piedalījās seminārā, kurā tika uzsākta diskusija par „Pasaules atmiņas" Latvijas Nacionālā reģistra izveidi, kā rezultātā tika pieņemta vispārēja vienošanās par šādas iniciatīvas nepieciešamību. „Pasaules atmiņas" Latvijas Nacionālā komiteja uz doto brīdi turpina strādāt pie Nacionālā reģistra izveides. Šī iniciatīva saņēma finansiālo atbalstu no UNESCO Līdzdalības programmas 2008.-2009. gadu periodam.

2008.gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodibināja Komunikāciju un informācijas padomi, kura bez citām funkcijām un darbības jomām pašlaik pilda „Pasaules atmiņas" Latvijas Nacionālās komitejas funkcijas. Komunikāciju un informācijas padomes priekšsēdētājs ir Andris Vilks, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidents un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors (andris.vilks@lnb.lv).

„Pasaules atmiņas" Lietuvas Nacionālā komiteja

Pirmais „Pasaules atmiņas" Lietuvas Nacionālās komitejas sastāvs tika ievēlēts 1996.gadā. 2003.gadā Komiteja atjaunoja savu sastāvu. Starp Komitejas locekļiem ir eksperti no lielākajām Lietuvas bibliotēkām (Viļņas Universitātes bibliotēka, Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēka un Martina Mažvīda (Martynas Mažvydas) Nacionālā bibliotēka), kā arī eksperti no Lietuvas Arhīvu departamenta, Lietuvas valodas institūta un Valsts Kultūras mantojuma komisijas, kam ir pieredze reģionālā un nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas projektu sagatavošanā un īstenošanā.

Institūcijas, pārstāvētas Komitejā, atbild par dokumentārā mantojuma aizsardzību un atpazīstamības sekmēšanu. Ciešā sadarbībā ar UNESCO Lietuvas Nacionālo komisiju Komiteja izstrādāja un pieņēma Komitejas nolikumu. Saskaņā ar to Komiteja sagatavoja „Pasaules atmiņas" Nacionālā reģistra nolikumu un tā pieteikuma anketu. 2005.gadā Komiteja izveidoja Nacionālo reģistru un uzsāka pieteikšanas procedūru. Uz doto brīdi „Pasaules atmiņas" Lietuvas Nacionālajā reģistrā ir iekļauti 49 reģionālās un valstiskās nozīmes dokumenti.

Komiteja publicē ikgadējo pārskatu par savām aktivitātēm un iesniedz to UNESCO Lietuvas Nacionālajai komisijai; pārskata kopija tiek sūtīta uz UNESCO „Pasaules atmiņas" programmas Starptautisko konsultatīvo padomi. Pašlaik Komitejas priekšsēdētāja ir Jolita Steponaitiene (Jolita Steponaitienė), Martina Mežvīda Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un manuskriptu departamenta vadītāja (j.steponaitiene@lnb.lt).